Danh mục biểu mẫu

Tên biểu mẫu Ký hiệu Tải về
 Dự toán
 Bảng dự toán kinh phí  06-DTKP
   
 Tạm ứng  
 Bảng kê tạm ứng Mẫu 01-TC
 Giấy đề nghị tạm ứng chuyển khoản C42-HD1
 Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt C42-HD
 Giấy thanh toán tạm ứng C43-BB
 Thanh toán 
 Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản C37-HD1
 Giấy đề nghị thanh toán tiền mặt C37-HD
 Bảng kê thanh toán (trường hợp thanh toán từ 02 hóa đơn,                   chứng từ trở lên) 04-TTTM
 Danh sách chi tiền 03-TTTM
   
 Thanh toán thù lao
 Bảng chấm công làm thêm giờ C9-HD
 Bảng thanh toán thù lao coi thi 13b1
 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ C10-HD
 Bảng thanh toán thù lao hội đồng luận văn, luận án Mẫu 01-TL
 Bảng thanh toán thù lao công tác (lễ khai giảng, tốt nghiệp,…) Mẫu 02-TL
 Bảng tổng hợp thù lao coi thi 13a1
 Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội nghị, hội thảo, tập huấn C44-HD
 Bảng thanh toán thù lao giảng LKQT (Ngoại tệ) Mẫu 03-TL
 Bảng thanh toán thù lao giảng LKQT (VNĐ) Mẫu 04-TL
 Bảng thanh toán thù lao  Mẫu 05-TL
     
 Thanh toán công tác phí
 Bảng kê thanh toán công tác phí nước ngoài  Mẫu 01-BKCTP
 Bảng kê thanh toán công tác phí trong nước Mẫu 02-BKCTP
 Báo cáo kết quả đi công tác nước ngoài 13-NN
 Mua sắm và giao nhận
 Biên bản giao nhận TSCĐ C31-ĐHKTL
 Phiếu đề nghị mua sắm mới tài sản MSTS-01
 Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 12-GNVT
 Biên bản nghiệm thu bàn giao Mẫu 02-MS   
     
 Thư viện    
 Phiếu nhập kho C30-HD  
 Phiếu xuất kho C31-HD  
 Bảng kê số lượng sách đã tiêu thụ Mẫu 01-BKTV
 Bảng kê số lượng sách đã phát cho sinh viên Mẫu 02-BKTV
     
 Nghiên cứu khoa học
 Giấy đề nghị tạm ứng chuyển khoản C42-HD1
 Bảng kê tạm ứng Mẫu 01-NCKH  
 Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C43-BB
 Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản C37-HD1
 Danh sách chuyển khoản Mẫu 02-NCKH   
 Bảng tổng hợp kinh phí thực hiện đề tài, dự án NCKH Mẫu 03-NCKH
 Bảng thanh toán thù lao thực hiện đề tài Mẫu 04-NCKH
 Bảng thanh toán tiền thuê khoán Mẫu 05-NCKH
 Hợp đồng thuê khoán chuyên môn Mẫu 06-NCKH
 Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn Mẫu 07-NCKH
 Bảng tổng hợp thuế TNCN tạm khấu trừ Mẫu 08-NCKH
 Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành PL08a
 Tờ trình, quyết định
   
 Tờ trình (3 mẫu) Mẫu TTr
 Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định (lựa chọn) nhà thầu Mẫu QĐ
     
 Hợp đồng
 Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng Mẫu BBTT  
 Mẫu Hợp đồng dịch vụ Mẫu HDDV
 Mẫu Hợp đồng thuê khoán công việc, sản phẩm Mẫu HĐTK
 Mẫu Hợp đồng tài trợ Mẫu HĐTT
 Biên bản nghiệm thu và thanh lý (hợp đồng dịch vụ) Mẫu BBNT1
 Biên bản nghiệm thu và thanh lý (hợp đồng giao khoán) Mẫu BBNT2