Liên hệ

Phòng Tài chính

Phòng A.005 - Khu phố 3, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Email: phongtc@uel.edu.vn
Điện thoại: (08) 37244555 (6321)
Fax: (08) 37244500