Văn bản pháp quy

1. Luật

Tên loại

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tệp đính kèm

Luật

Số: 01/2002/QH11

16/12/2002

Luật Ngân sách Nhà nước

Luật

Số: 03/2003/QH11

17/6/2003

Luật Kế toán

Luật

Số: 33/2005/QH11

14/6/2005

Bộ Luật dân sự

Luật

Số: 08/2012/QH13

18/6/2012

Luật Giáo dục Đại học

Luật

Số: 10/2012/QH13

18/6/2012

Bộ Luật Lao động

Luật

Số: 38/2013/QH13

16/11/2013

Luật Việc làm

Luật

Số: 43/2013/QH13

26/11/2013

Luật Đấu thầu

Luật

Số: 49/2014/QH13

18/6/2014

Luật Đầu tư công

Luật

Số: 50/2014/QH13

18/6/2014

Luật Xây dựng

Luật

Số: 58/2014/QH13

20/11/2014

Luật Bảo hiểm xã hội

Luật

Số: 83/2015/QH13

25/6/2015

Luật Ngân sách Nhà nước

 

2. Nghị định – thông tư

2.1. Học phí

Tên loại

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tệp đính kèm

Nghị định

Số: 86/2015/NĐ-CP

02/10/2015

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 2.2. Tiền lương

Tên loại

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tệp đính kèm

Nghị định

Số: 05/2015/NĐ-CP

12/01/2015

Hướng dẫn thi hành Luật lao động

Nghị định

Số: 17/2015/NĐ-CP

14/02/2015

Tiền lương tăng thêm đối với hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Nghị định

Số: 28/2015/NĐ-CP

12/3/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 

Thông tư

Số: 23/2015/TT-BLĐTBXH

23/6/2015

Hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động

Công văn

4064/BHXH-THU

17/12/2014

Thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và  Bảo hiểm thất nghiệp từ 01/01/2015

2.3. Mua sắm

Tên loại

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tệp đính kèm

Nghị định

Số: 63/2015/NĐ-CP

26/6/2014

Quy định chi tiết thi hành môt số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định

Số: 30/2015/NĐ-CP

17/3/2015

Quy định chi tiết thi hành môt số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Thông tư

01/2015/TT-BKHĐT

14/2/2015

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

Thông tư

05/2015/TT-BKHĐT

16/6/2015

Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Công văn

2601/KBNN-KSC

14/10/2014

Hướng dẫn một số nội dung mới khi thực hiện Luật đấu thầu


2.4. Nghiên cứu khoa học

Tên loại

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tệp đính kèm

Nghị định

Số: 95/2015/NĐ-CP

17/10/2014

Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

Nghị định

Số: 05/2014/TT-BKHCN

10/4/2014

Ban hành mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Mẫu

Số: 05/2014/TT-BKHCN

10/4/2014

Mẫu hợp đồng NCKH

Mẫu

Số: 05/2014/TT-BKHCN

10/4/2014

Mẫu thanh lý hợp đồng NCKH

Thông tư

Số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

22/4/2015

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước


2.5. Thù lao giảng

Tên loại

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tệp đính kèm

Nghị định

Số: 45/2013/NĐ-CP

10/5/2013

Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông tư

Số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

8/3/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư

Số: 47/2014/TT-BGDĐT

31/12/2014

Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên


2.6. Thuế

Tên loại

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tệp đính kèm

Thông tư

Số: 78/2014/TT-BTC

18/6/2014

Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

Thông tư

Số: 96/2015/TT-BTC

22/6/2015

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số    151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Thông tư

Số: 110/2015/TT-BTC

28/7/2015

Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Thông tư

Số: 92/2015/TT-BTC

 

15/6/2015

Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Thông tư

Số: 111/2013/TT-BTC

15/8/2013

Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân