Thông báo 488/TB-ĐHKTL-KHTC V/v hạn chế dùng tiền mặt trong thanh toán

Thông báo 488/TB-ĐHKTL-KHTC V/v hạn chế dùng tiền mặt trong thanh toán. Vui lòng xem chi tiết tại đây