Quy trình liên quan đến CB.VC

2. Quy trình liên quan đến Cán bộ - Viên chức

TT

Nội dung

Tải về

1

Quy trình nghiệp vụ tạm ứng, thanh quyết toán

Tải file 

2

Quy trình thanh toán tiền lương – tiền giảng – thu nhập khác

Tải file 

3

Quy trình theo dõi nguồn thu hoạt động đào tạo ngắn hạn

 Tải file

4

Quy trình quản lý liên kết đào tạo trong nước

 Tải file

5

Quy trình lập báo cáo tài chính

 Tải file