Mô tả công việc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

 

MÔ TẢ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

(Áp dụng từ tháng 01 năm 2022)

 

TT

Vị trí công việc

Công việc phụ trách

1

Lưu Văn Lập

Trưởng phòng

E-mail: luuvanlap@uel.edu.vn
Điện thoại: 028.37244 555 - 6325

1. Phụ trách, chịu trách nhiệm chung hoạt động của phòng KH-TC.

2. Quản lý điều hành trực tiếp các mảng công tác.

 • Công tác kế hoạch, chiến lược.
 • Tổ chức công tác hạch toán kế toán.
 • Quản lý nghiệp vụ chi chung của trường.
 • Phụ trách lĩnh vực dự án, nghiên cứu khoa học, ban tổ chức, hội nghị, hội thảo, tọa đàm.
 • Tham gia các ban quản lý, chương trình, đề án, hội đồng theo yêu cầu công tác.

3. Công tác khác do HT phân công.

2

Phạm Văn Thao

Phó Trưởng phòng

E-mail: thaopv@uel.edu.vn
Điện thoại: 028.37244 555 –

6326

 1. Phụ trách, chịu trách quản lý các mảng hoạt động:
 • Quản lý thu các hệ đào tạo, quản lý thu các chương trình liên kết quốc tế, đào tạo ngắn hạn, dịch vụ, tài trợ, viện trợ, các công tác liên quan đến người học.
 • Dự toán nội bộ, báo cáo nội bộ.
 • Thi đua khen thưởng, công tác giáo trình, đảm bảo chất lượng.
 • Phần mềm, website, tuyển sinh.
 • Tham gia các ban quản lý, chương trình, đề án, hội đồng theo yêu cầu công tác.

2. Quản lý, điều hành: kế toán quản trị, kế toán thu, kế toán dịch vụ, công tác văn thư.

3. Công tác khác do TP phân công.

3

Lê Thị Thùy Trang

Kế toán tổng hợp

Kế toán quỹ

E-mail: trangltt@uel.edu.com
Điện thoại: 028.37244 555 - 6322

 1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính, các báo cáo của cơ quan ban ngành yêu cầu, thực hiện đối chiếu thu - chi của trường.
 2. Tham gia công tác đảm bảo chất lượng, đề án quốc tế, tham gia xây dựng và kế hoạch chiến lược.
 3. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán quỹ.
 4. Công tác khác do TP phân công.

4

Hoàng Xuân Vũ

Kế toán quản trị

Kế toán tiền lương - thuế

E-mail: vuhx@uel.edu.vn
Điện thoại: 028.37244 555 - 6322

 1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ, kế toán tiền lương, tiền công, tiền giảng và thu nhập khác. Theo dõi, đối chiếu các khoản trích nộp theo lương, chế độ chính sách đối với VC.NLĐ.
 2. Kế toán thuế, quản lý, thực hiện báo cáo các loại thuế theo quy định.
 3. Thực hiện nghiệp vụ kế toán quản trị, báo cáo nội bộ.
 4. Công tác khác do TP phân công.

5

Vũ Thị Tố Uyên

Kế toán ngân hàng

Kế toán dịch vụ

E-mail: uyenkhtc09@uel.edu.vn
Điện thoại: 028.37244 555 - 6322

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng: kiểm soát hồ sơ chứng từ, tạm ứng, thanh quyết toán các khoản chi phí chung của trường.

2. Quản lý, thực hiện thanh quyết toán công tác tuyển sinh, lễ tốt nghiệp; theo dõi,thanh quyết toánthu - chi hội nghị, hội thảo.

3. Quản lý, thực hiện thanh toán chương trình trao đổi quốc tế, đào tạo liên kết quốc tế.

4. Công tác khác do TP phân công.

6

Đinh Thị Như Quỳnh

Kế toán kho bạc

Kế toán TSCĐ, CCDC

E-mail: quynhdtn@uel.edu.vn
Điện thoại: 028.37244 555 - 6322

 1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ Kế toán TSCĐ, CCDC, hàng tồn kho.
 2. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng, kho bạc: kiểm soát hồ sơ chứng từ, thanh quyết toán từ tài khoản kho bạc, thanh quyết toán các khoản mua sắm, sửa chữa, XDCB, chi phí điện, nước, văn phòng phẩm.
 3. Quản lý, thực hiện dự toán NSNN, dự toán nội bộ, tham gia dự án quốc tế (Rosa…).
 4. Công tác khác do TP phân công.

 

7

Chúc Mỹ Ngọc

Kế toán tiền mặt

Kế toán dịch vụ

E-mail: ngoccm@uel.edu.com
Điện thoại: 028.37244 555 – 6321

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán tiền mặt, kế toán dịch vụ.

2. Quản lý, thanh quyết toán các khoản thu – chi hoạt động dịch vụ, đào tạo ngắn hạn, tài trợ, viện trợ.

3. Tham gia quản lý, thực hiện công tác NCKH, công tác giáo trình.

4. Công tác khác do TP phân công.

8

Nguyễn Hồng Nhung

Kế toán học phí

E-mail: nhungnh@uel.edu.vn
Điện thoại: 028.37244 555 - 6321

1. Quản lý, thực hiện nguồn thu các hệ đào tạo: Sau đại học, Văn bằng 2, Vừa làm – Vừa học, liên kết đào tạo quốc tế.

2. Soạn thảo, quản lý các hợp đồng liên kết đào tạo với các đối tác.

3. Thực hiện các công việc liên quan tới người học đối với hệ đào tạo SĐH, VB2, VLVH.

2. Công tác khác do TP phân công.

9

Đặng Thị Tuyết An

Kế toán học phí

E-mail: andtt@uel.edu.vn
Điện thoại: 028.37244 555 - 6321

1. Quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán học phí đại học chính quy và các công tác liên quan đến sinh viên đại học chính quy.

2. Đối soát học phí; mở, theo dõi, quản lý tài khoản ngân hàng sinh viên; chi học bổng, miễn giảm học phí; bảo hiểm và các khoản chi khác cho sinh viên đào tạo đại học tại trường.

3. Công tác văn thư của phòng.

4. Công tác khác do TP phân công.

 

  

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN

 

TT

Chương trình, đề án

Thành viên

Ghi chú

1

Tham gia ban quản lý dự án ĐTXD; ban điều hành chương trình, đề án: chất lượng cao; CNTN; đề án 4.0; NCKH; Liên kết quốc tế và các đề án, chương trình được phân công.

Lưu Văn Lập

Chỉ đạo chung, Ban điều hành

2

Tham gia ban quản lý dự án ĐTXD, phần mềm: Kế toán (Trang); học phí (An); tiền lương, tiền giảng, thu nhập, thuế, hóa đơn online, website (Vũ); CLC; giáo trình; Kiểm định; Ban điều hành đề án liên quan mảng thu.

Phạm Văn Thao

Chỉ đạo chung, Ban điều hành

3

Hoạt động đào tạo ngắn hạn; dịch vụ, tài trợ, viện trợ; NCKH; công tác giáo trình.

Chúc Mỹ Ngọc

Thư ký phụ trách tài chính

4

Liên kết đào tạo quốc tế (chi); hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tuyển sinh tốt nghiệp.

Vũ Thị Tố Uyên

Thư ký phụ trách tài chính

5

Đề án CNTN; Dự án đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa.

Đinh Thị Như Quỳnh

Thư ký phụ trách tài chính

6

Công nghệ 4.0, Ngoại ngữ 2020, Dự án đầu tư CSVC; đề án E-learning; Viện VNUHCM-IBT.

Hoàng Xuân Vũ

Thư ký phụ trách tài chính; kế toán trưởng Viện IBT

7

Đề án song bằng; chương trình chất lượng cao (thu); sinh viên Lào – Campuchia.

Đặng Thị Tuyết An

Thư ký phụ trách tài chính

8

Liên kết đào tạo trong nước, liên kết đào tạo, trao đổi quốc tế(biên bản ghi nhớ; hợp đồng; thông báo mức thu; quản lý, quyết toán nguồn thu).

Nguyễn Hồng Nhung

Thư ký phụ trách tài chính

9

Kiểm định chất lượng, đánh giá ngoài AUN, dự án quốc tế, kế toán công đoàn.

Lê Thị Thùy Trang

Thư ký phụ trách tài chính

                                                                      

                                                                                                                                       TP.HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2022

            TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

                                                                                                                          

                                                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                                          Lưu Văn Lập